Uppföljningsprocessen i Svalöv

Anna Fritzheimer, kvalitetsstrateg i Svalöv beskriver kommunens uppföljningsprocess från kravställande till uppföljning, återkoppling och vidareutveckling.

Uppföljningen utgår från kraven i förfrågningsunderlag och avtal, och gäller även för egenregin. Den sker en gång per år, samt på förekommen anledning.

Gruppen som följer upp är i ”beställarrollen” – där ingår kvalitetsstrategen, MAS, biståndshandläggare och en ekonom.

Checklistor ger systematik

I uppföljningen av socialtjänst använder kommunen två checklistor.

Checklista baserad på förfrågningsunderlaget

Kraven i förfrågningsunderlaget omformuleras till frågor, och i checklistan anges

  • vilken metod som ska användas för att följa upp frågan
  • särskilda frågor om det finns sådana
  • utrymme för kommentarer.

Checklista baserad på föreskrifter

En annan checklista  har sin grund i några av Socialstyrelsens föreskrifter. På så vis blir det lättare att ta hänsyn till föreskrifterna i arbetet.

Utöver checklistor ingår bland annat dokumentgranskning och brukarundersökningar i uppföljningen. Intervjuer görs med ledningen, personal och med brukare.

Slutsatser sammanfattas i en rapport

Slutsatserna sammanfattas i en kvalitetsrapport som lämnas över till politiken. Den läggs senare även upp på hemsidan kopplat till den utförare som rapporten gäller.

Utveckling av verksamhet och uppföljning

Efter 2013 års genomförda uppföljning träffade kommunen utförare för att diskutera resultatet och möjliga sätt att få till förbättringar.

Två gånger per år anordnas också samarbetsträffar där kommunen och verksamhet i både egen och extern regi diskuterar gemensamma frågor. Det har bland annat lett till att ett krav i förfrågningsunderlaget fick revideras.

Filmen är 8:21 min.