Observation inom äldreomsorgen, Stockholm

Stockholms Stad har tagit fram en metod för observation som studerar kvalitet där den uppstår – i mötet mellan omsorgstagare och omsorgsgivare.

I filmen berättar Inga-lill Elwin, enhetschef i Stockholms stad om metoden. Metoden gäller i första hand äldreboenden men ska gå att anpassa till andra verksamhetsområden.

Några tips på hur metoden fungerar

Vad ska vi observera?

 • Hur värdegrundsorden tar sig uttryck i verksamheten. Iakktas till exempel respekt för den boende?
 • Viktiga processer – morgonrutiner, stimulans och måltider.

Vad är en bra observatör?

 • Personen ska ha erfarenhet inom äldreomsorgen.
 • Observatören ska vara en del i tapeten men ändå inta rummet.
 • Det är viktigt att personen har en grundtrygghet och kan skapa förtroende.

Hur går det till?

 • Börja med inläsning av relevanta dokument från verksamheten.
 • Informera brukare, anhöriga och personal.

Hur återför vi till verksamheten?

 • Återkopplingen är både muntlig och skriftlig.
 • Fokus är att observationen ska vara kvalitetsdrivande!

Hur kan vi kvalitetssäkra?

 • Förtroende och tillit hos personalen är viktigt.
 • Observera flera gånger.
 • Var två observatörer.

Observationen kan effektiviseras på sikt

En ambition finns att göra kollegial observation till arbetssätt för att kunna effektivisera och skapa ett lärande över gränserna.

Filmen är 6:17 min.

Mer information om observation i Stockholms stad

Observation inom äldreomsorgen – uppföljning genom fördjupad kvalitetsanalys i Stockholms stad

Kontakta Inga-Lill Elwin, Stockholms stad via e-post: ingalill.elwin@stockholm.se.