Modell för risk- och händelseanalys

Bokframsida på skriften modell för risk och händelseanalys

Handboken från Sveriges Kommuner och Landsting beskriver en modell som utgår från att analyser och utredningar av risker och händelser är centrala komponenter i ett systematiskt kvalitetsarbete.

Modell för risk- och händelseanalys, systematiskt förbättringsarbete inom Individ- och Familjeomsorgen