Basmodell för uppföljning av primärvård

basmodell uppföljning av primärvård

En arbetsgrupp inom SKL:s vårdvalsnätverk har tagit fram en basmodell för uppföljning av primärvård. Den är avsedd att vara ett stöd när landsting och regioner beslutar om metoder och indikatorer för uppföljning.

Basmodellen

  • Ambitionen med modellen har varit att den ska ligga i linje med behov och ambitioner som delas av många.
  • Den ska kunna utgöra utgångspunkt för varje landsting och regions eget beslut om uppföljning och kontroll av primärvård.
  • Modellen ska bygga på sådant som finns eller håller på att utvecklas i landsting och regioner. Tanken är att koppla ihop befintlig kunskap och kompetens.
  • Basmodellen innehåller metoder och indikatorer.

Basmodellen är framtagen av en arbetsgrupp i SKL:s vårdvalsnätverk, bestående av företrädare för uppdragsgivar- och beställarrollen i tio olika landsting och regioner. För att säkerställa att modellen passar in i den bredare helheten har avstämningar gjorts med andra projekt och satsningar som ur andra perspektiv arbetar med likartade frågor.

Basmodell för uppföljning av primärvård

Metoderna

Fyra olika metodtyper är tänkta användas parallellt.

Enskild uppföljningsdialog

Reguljär uppföljning av den enskilda vård-/hälsocentralen.

Gemensam dialog

Reguljär uppföljning av primärvårdens generella läge och utvecklingsbehov.

Särskilda fördjupningar

Kompletterande fördjupningar vid särskilda behov, till exempel om det framkommer tecken på särskilda problem eller brister inom någon verksamhet eller om man ser behov av fördjupad kunskap inom något särskilt område.

Årlig analys

Samlad analys med slutsatser för landstingets och regionens verksamhetsplanering.

Indikatorerna

Indikatorerna är indelade i fyra huvudområden.

Förutsättningar

Uppgifter om förhållanden som verksamheten har begränsade möjligheter att påverka

Verksamhet

Kvantitativa uppgifter om verksamheten.

Struktur

Indikatorer som belyser de strukturella förutsättningarna för kvalitet.

Kvalitet i arbetet

Indikatorer som belyser kvaliteten, främst i processtermer.

Mer information om landstingens uppföljning

Kartläggning av landsting och regioners uppföljning av primärvård