Analysveckan på Gotland

Resultat från uppföljning kommer in under hela året och på Gotland upplevde man att tid saknades för att gå vidare och skaffa en helhetsbild av hur verksamheten fungerar i till exempel hemtjänst och säbo. Då skapades en speciell vecka för att jobba med analys.

Analysarbetets upplägg

Analysen görs strukturerat utifrån från varje insatsområde; hemtjänst, personlig assistans och så vidare. Den baseras på resultat från uppföljning utifrån Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen.

Både styrkor och förbättringsområden lyfts.

Tid för analysen

Analysveckan äger rum vecka två och kan på så vis lägga grunden för årsredovisning och verksamhetsplanering.

Veckan är ”helig” och helt avsatt för analys, inga andra möten får bokas in.

Deltagare i analysen

 • Kvalitetsutvecklare
 • MAS
 • Controller
 • Utvecklingsledare.

Analys på olika nivåer

 • Analys på förvaltningsnivå görs för att förtroendevalda ska få en bild av hur förvaltningarna fungerar.
 • Det görs även analys på enhetsnivå för att se vilka utförare som har bra och mindre bra resultat.

SKL:s analyshandbok ger stöd

Analyshandbok för Öppna Jämförelser har höjt kvaliteten på analysen. Den har hjälpt till att skapa en strukturerad analys, med utgångspunkt i att

 • säkra att resultaten som kommer in är tillförlitliga
 • göra en initial snabbanalys för att sedan prioritera områden för djupare analys
 • göra en fördjupad analys av prioriterade områden
 • undersöka resultat på struktur-, process- och resultatnivå, och framförallt dess betydelse för brukarna.

Analysens resultat grunden för planering

Sista dagen har analysgruppen fått fram en sammanfattande bild av vart och ett av insatsområdenas styrkor och förbättringsområden. Den ligger till grund för planering på flera nivåer:

 • socialnämndens beslutande om plan för kvalitetsuppföljningar
 • utvecklingsenhetens arbete med utvecklingsområden
 • beställaravdelningens verksamhetsplanering
 • förvaltningsledningens verksamhetsplanering.

Filmen är 7:28 min.