Analysera jämställdhet – en metod i fem steg

Analysera jämställdhet - en metod i fem steg

Här får du en beskrivning av hur du kan gå tillväga för att få en bild av jämställdhetsläget inom hälso- och sjukvård. Detta kan vara ett underlag för dialog om åtgärder.

Analysmodellen är hämtad ur ”Indikatorer för jämställd hälsa och vård – ett användarstöd för Kolada” som är framtaget av SKL, Rådet för främjande av kommunala anlyser (RKA) och tio landsting.

Indikatorer för jämställd hälsa och vård

1. Titta på könsskillnader inom ett område

Du kan få en överblick genom att dela upp befintliga kvalitetsindikatorer i grupper baserade på grad av könsskillnad: Större än 3 procentenheter, större än 5 procentenheter och större än 10 procentenheter.

Exempel

Måluppfyllelse för blodtryck vid typ 1 diabetes i Stockholms läns landsting, kvinnor – män (51,4 % – 37,3 % = 14,1 procentenheter)

2. Titta på könsskillnader inom ett område över tid

Du kan titta på samma indikator över tid och se hur könsmönstret har utvecklats.

Exempel

Måluppfyllelsen för blodtryck vid typ 1 diabetes i Stockholms läns landsting har ökat bland både kvinnor och män sedan 2005. Dock är ökningen något större för kvinnor vilket betyder att könsskillnaderna har vuxit över tid, även om det generellt sett skett en positiv utveckling.

3. Titta på könsskillnader i ett helt händelseförlopp

Hittills är det bara en indikator på ett område som visar på könsskillnader. Titta gärna på övriga indikatorer inom området för att få möjlighet att få syn på vårdprocessens svaga länk utifrån ett könsperspektiv. Till exempel kan du titta på det medicinska resultatet, det patientupplevda resultatet och sjukskrivningslängd.

Exempel

Inom strokevården finns

  • processindikatorer som speglar insatser under det akuta skedet
  • indikatorer för förebyggande insatser
  • indikatorer för rehabiliterande insatser
  • resultatindikatorer som speglar funktionsförmåga och patientens nöjdhet.Det går att urskilja att könsskillnaderna är mindre i vården under det akuta skedet än i det förebyggande och rehabiliterande arbetet.

4. Jämför resultatet med andra

Jämför resultatet med rikets eller på kommun-, landstings- och regionnivå eller enhetsnivå. Vilka har det bästa eller sämsta utfallet för kvinnor och män? Det bästa utfallet kan användas för att inspirera det egna förbättringsarbetet.

5. Använd resultatet för att styra mot jämställdhet

Du kan använda indikatorerna för att styra verksamheten så att kvaliteten blir likvärdig för kvinnor och män.

  • Använd indikatorer som underlag till målformuleringar på övergripande kommun-, landstings- och regionnivå eller på enhetsnivå beroende på vad som är relevant för att åstadkomma förbättringar.
  • Använd samma indikatorer som underlag för uppföljning och dialog med verksamheterna. Omotiverade könsskillnader måste analyseras och åtgärdas.
  • Indikatorerna kan också vara vägledande i framtagandet av standardiserade vårdplaner, strategier, avtal med mera.

Exempel

I budgeten för 2014 har Västra Götalandsregionen beslutat att hälso- och sjukvården ska vara lättillgänglig och ges på jämlika och jämställda villkor. Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnderna ska säkerställa att vården är jämlik och jämställd. Könsskillnaderna ska minska i hjärtsjukvården (fem indikatorer) samt i strokesjukvården (fyra indikatorer).

Norrbottens läns landsting arbetar med standardiserade vårdplaner i motsats till individuella vårdplaner. Standardiserade vårdplaner innebär att man tar fram den form av vård och behandling som forskningen bedömt vara bäst vid olika sjukdomstillstånd och upprättar en plan utifrån detta. I detta arbete ingår att använda könsspecifik evidens i aktuell forskning.