Aggregerad individuppföljning, Varberg

Ann-Louise Brolin i Varberg berättar hur de använder biståndshandläggarnas individuppföljning för kvalitets- och verksamhetsuppföljning inom äldreomsorg.

Om individuppföljningen

Två månader efter det att en person har flyttat in på särskilt boende gör biståndsbedömaren ett hembesök. Hen pratar då med den enskilde eller dess legala företrädare – och gärna med en anhörig, om hur samarbetet och boendet fungerar.

Frågor ställs utifrån ett fastställt formulär med fokus på

  • om det finns en genomförandeplan och om den enskilde har varit med i utformandet
  • kvalitetskrav såsom delaktighet, vad den enskilde tycker om boendet, miljön, maten och sociala aktiviteter.

Återkoppling

Biståndsbedömaren ger verksamheten återkoppling omgående efter uppföljningen. Om det brister gör biståndsbedömaren ett uppföljningsbesök eller tar kontakt efter två månader. Då ska bristerna ha rättats till.

Individuppföljningen sammanställs

  • De svar som kommunen får in genom frågeformeläret är graderade.
  • Svaren registreras i ett enkelt kalkylblad.
  • Därefter aggregeras svaren per frågeområde och per enhet.
  • Det sammanställda resultatet används i uppföljningsdialogen med utförare och i kvalitets- och delårsrapporter.

Erfarenheter från Varberg

  • Metoden är uppskattad av personal, utförare och brukare.
  • Uppföljningsdialogen ger resultat.
  • Metoden ger viktig kunskap till de två biståndsbedömare som gör besöken och förmedlar vidare till kollegor.
  • Metoden ger information om det finns problem inom ett område på en särskild enhet.

Filmen är 6:17 min.