Uppföljning analys, steg 5 Dra slutsatserBedöm och värdera den information och de resultat som framkommit. Jämför med syfte och uppsatta mål. Planera in ett möte med olika professioner för att gemensamt reflektera över det som kommit fram.

 • Uppnås målen?
 • Finns det brister i form av avvikelser, anmälningar, bristande måluppfyllelse inom de prioriterade områdena?
 • Vilken är den sammantagna bedömningen av verksamheten?

Visa på tänkbara konsekvenser

Vad kan hända om ingenting görs?

 • Vilka kan konsekvenserna bli för kommunen, landstinget eller regionen, verksamheten och enskilda personer?
 • Finns kunskap och beprövad erfarenhet på området som forskning och brukarnas eller patienterna erfarenhet?
 • Vad har hänt i andra jämförbara verksamheter med liknande resultat?

Dra slutsatser

Dra slutsatser utifrån helheten och koppla om möjligt till troliga orsaker. Det finns oftast inte bara en utan flera orsaker eller förklaringar.

Ett sätt att beskriva slutsatserna är att visa på olika möjliga scenarier utifrån eventuella åtgärder, eller om åtgärder inte vidtas.

 • Vilka är slutsatserna i analysen av det samlade materialet?
 • Vad behöver ske för att målen tillräckligt, bra eller utmärkt ska uppnås?
 • Vilka olika scenarier är möjliga utifrån dragna slutsatser?
 • Finns möjliga negativa eller positiva bieffekter av olika åtgärder?
 • Vad ska vi ha under särskild bevakning om utvecklingen fortsätter på samma vis?

Prioritera förbättringsområden

Innan förslag till åtgärder formuleras kan möjliga förbättringsområden ringas in och ställas emot varandra för att komma fram till de områden som är mest angelägna att förbättra. Dessa förbättringsområden kan därefter prioriteras.

 • Vilka områden behöver förbättras?
 • När skall målet vara uppfyllt?
 • Vem eller vilka skulle påverkas av förbättring som till exempel den tjänsten är till för, verksamheten, kommunen, landstinget, regionen?

Använd gärna SKL-verktyget Prioriteringsstödet Fyrfältaren för att åskådliggöra och ge underlag för prioritering av förbättringsområden.

Prioriteringsstödet Fyrfältaren

Bra att tänka på

Flera mindre brister kan tillsammans utgöra en stor risk. Koppla till risk- och väsentlighetsanalyser.

Se hur andra gör

Bedömningsmall äldreomsorg, Simrishamn

Mall för bedömning av äldreomsorg med exempel, frågeformulär och bedömningsnyckel utifrån granskning från Simrishamns kommun.

Bilprovningsmodellen äldreomsorg, Östersund

Analys, utvärdering och sanktionsmodell inom äldreomsorg enligt bilprovningsmodell från Östersunds kommun.

Skrifter

Analysstöd – att värdera information från uppföljning

Att värdera information från uppföljning. En bra metod för analys är att dela upp något i mindre delar och granska delarna var för sig. Därefter läggs delarna ihop till en ny helhet.

Verktyg

Prioriteringsstödet Fyrfältaren

Verktyget ger stöd i att prioritera ditt arbete och har många användningsområden. Du kan till exempel göra en riskanalys utifrån sannolikhet och konsekvens eller synliggöra kostnader i relation till kvalitet.

Kontakt

Lars Kolmodin

08-452 74 39

lars.kolmodin@skl.se