Uppföljning analys steg 4, Sök orsaker Sök möjliga orsaker utifrån tidigare resultat och mönster. Börja med att blicka tillbaka på vad som gjorts utifrån tidigare analyser.

 • Vilka slutsatser drogs då?
 • Vad har eventuella åtgärder lett till? Har de lett till förändring så är det en del i det nya underlaget för analysen.
 • Finns koppling till nuvarande situation?
 • Vad kan eventuella, sannolika samband bero på?

Jämför med nuvarande situation och sök möjliga orsaker som kan finnas utifrån resultat och eventuella mönster som framkommit.

Försök förstå informationen, sök orsaker och förklaringar. Vilka tänkbara orsaker och förklaringar kan finnas?

Försök förstå och tolka orsaker

 • Vilka orsaker kan finnas?
 • Hur kan man tolka och förstå den bild som framkommit?
 • Hur kan skillnaderna mellan jämförbara verksamheter tolkas och förklaras?
 • Vad uppger de ansvariga? Är det en trolig tolkning? Stöds tolkningen av någon annan information?
 • Vilka händelser har inträffat under perioden, externa och interna, som kan ha koppling till resultatet?
 • Vilka åtgärder har genomförts som kan ha koppling till resultatet?
 • På vilket sätt kan det som har hänt och genomförts påverkat resultatet?
 • Vilka åtgärder tycks ha störst koppling till resultatet och varför?

Bra att tänka på

Det finns ofta en första tänkbar orsaksförklaring som ligger nära till hands som kan behöva undersökas och ifrågasättas.

 • Finns ett verkligt samband mellan orsak och verkan baserat på den tillgängliga informationen? Eller kan orsaken finnas någon annanstans?
 • Tänk också på att det sällan finns en tydlig orsak. Samband mellan orsaker och verkan är ofta otydliga och svåra att fastställa.
 • Finns orsaken till negativa mönster att finna i brister i struktur-, process- och/eller resultatkvalitet?
 • Vad kan det finnas för tänkbara orsaker till att jämförbara verksamheter fått olika resultat? Kan till exempel arbetssätt eller organisation ligga bakom?
 • Kan orsaker finnas i skillda demografiska förutsättningar eller förväntningar?

Se hur andra gör

Förbättringsverktyg fiskbensdiagram, Region Skåne

Här finner du ett förbättringsverktyg för att identifiera, utforska och grafiskt visa tänkbara orsaker till ett problem eller frågeställning från Region Skåne.

Skrifter

Analysstöd – att värdera information från uppföljning

Att värdera information från uppföljning. En bra metod för analys är att dela upp något i mindre delar och granska delarna var för sig. Därefter läggs delarna ihop till en ny helhet.

Kontakt

Lars Kolmodin

08-452 74 39

lars.kolmodin@skl.se