Uppföljning och analys, steg 3 FokuseraInititalt börjar du att gallra och prioritera vad som ska fokuseras. Huvudfokus är att identifiera avvikelser från de mål eller krav som är uppsatta. Nästa steg är att analysera avvikelserna.

Studera det egna resultatet i förhållande till tidigare mätningar

 • Vilka resultat har höga respektive låga värden?
 • Var förekommer större höjningar respektive sänkningar?
 • Vad ligger i jämn nivå med tidigare mätningar?
 • Hur förhåller sig resultaten till krav och målvärden?
 • Var återfinns de största gapen mellan utfall och krav/målvärde?
 • Visar resultatet en tillfällig variation eller är det en del av en trend?

Risk- och sårbarhetsanalys

Nästa steg kan vara att göra en översiktlig risk- och sårbarhetsanalys för att hitta de områden som påverkar många, rör särskilt sårbara grupper eller medför stora kostnader. En ”sällanhändelse” kan vara allvarlig, men alldagligare händelser kanske är mer prioriterade att fokusera på eftersom de berör fler och sker oftare.

 • Berörs områden med stora risker, utifrån tidigare riskanalyser?
 • Är det något som kräver djupare analys?

Studera resultatet i förhållande till andra verksamheters resultat

 • Vilka resultat har höga respektive låga värden?
 • Var förekommer större höjningar respektive sänkningar?
 • Vad ligger på jämn nivå?
 • Finns uppenbart oförklarliga skillnader mellan verksamheter, grupper eller annat?
 • Finns skillnader i förutsättningar när resultaten ska värderas?

Identifiera mönster

 • Finns det några resultat som följer utvecklingen för andra resultat?
 • Matchar till exempel ett bra resultat i brukarundersökning med bra resultat i kvalitetsregister och med vad brukarna uppger i en fokusgrupp?
 • Eller visar de olika informationskällorna på olika resultat?
 • Hur förhåller sig detta mönster till våra förväntningar på samband mellan resultat?
 • Finns något ständigt återkommande problemområde?

Sök samband, ”lägg pussel”, leta mönster och sätt in i ett sammanhang

Ett sätt att sortera information är att dela upp den i olika typer av kvalitet:

 • strukturkvalitet som rör förutsättningar för verksamhetenprocess
 • kvalitet som rör arbetssätt och metoder
 • resultatkvalitet som rör resultat och effekter för enskilda.

Bra att tänka på

Granska kritiskt de metoder som använts för uppföljning och analys.

 • Är resultaten jämförbara mellan olika verksamheter och över tid?
 • Är det jämförbar information som inhämtats?

Se hur andra gör

Analysveckan på Gotland

Gotland har tagit ett samlat grepp om de resultat från uppföljning som kommer in under hela året. För att få en helhetsbild skapades en egen analysvecka.

Analys med jämställdhetsperspektiv i Ludvika

Ludvika har nyligen börjat analysera uppföljningsresultaten uppdelat på kvinnor och män.

Förbättringsverktyg fiskbensdiagram, Region Skåne

Här finner du ett förbättringsverktyg för att identifiera, utforska och grafiskt visa tänkbara orsaker till ett problem eller frågeställning från Region Skåne.

Rutin för analys av äldreomsorg, Kävlinge (pdf, nytt fönster)

Rutin för ledningens genomgång och analys av kvalitetsledningssystem inom vård och omsorg i Kävlinge kommun.

Bedömningsmall äldreomsorg, Simrishamn

Mall för bedömning av äldreomsorg med exempel, frågeformulär och bedömningsnyckel utifrån granskning från Simrishamns kommun.

Bilprovningsmodellen äldreomsorg, Östersund

Analys, utvärdering och sanktionsmodell inom äldreomsorg enligt bilprovningsmodell från Östersunds kommun.

Skrifter

Analysstöd – att värdera information från uppföljning

Att värdera information från uppföljning. En bra metod för analys är att dela upp något i mindre delar och granska delarna var för sig. Därefter läggs delarna ihop till en ny helhet.

Koll på hemtjänsten? En handledning för analys av kommunens hemtjänstkostnader

Stöd till kommuner i en analys av vilka de viktigaste faktorerna är som påverkar hemtjänstens kostnader och varför kostnaderna i kommunen ser ut som de gör. SKL och RKA har tagit fram skriften.

Verktyg

Analysera jämställdhet – en metod i fem steg

Här får du en beskrivning av hur du kan gå tillväga för att få en bild av jämställdhetsläget inom hälso- och sjukvård.

Sjuan – metod för jämställdhetsanalys

Könsuppdelad statistik kan visa skillnader i service och resursfördelning till kvinnor och män. SKL har tagit fram en metod för jämställdhetsanalys för att tolka resultatet och skapa lösningar.

makEQuality – följ upp jämställdhet i verksamhet

makEQuality är verktyget för dig som vill redovisa, följa upp och förbättra jämställdhetsarbetet i din verksamhet.

Prioriteringsstödet Fyrfältaren

Verktyget ger stöd i att prioritera ditt arbete och har många användningsområden. Du kan till exempel göra en riskanalys utifrån sannolikhet och konsekvens eller synliggöra kostnader i relation till kvalitet.

Analyshandbok Öppna jämförelser

Analyshandboken ger kunskap om hur kommuner med utgångspunkt i Öppna jämförelser kan analysera resultat och prioritera förbättringsarbete. SKL med flera har utvecklat handboken.

Kravsorteraren – planera och prioritera krav

Kravsorteraren ger en signal om hur väl ett krav uppfylls och kan vara ett stöd i prioritering av krav vid uppföljning.

Modell för värdering av relationen mellan krav och resultat (pdf, nytt fönster)

lllustrativ modell över hur insamlat material kan bearbetas och analyseras genom att kraven värderas i relation till resultat. SKL.

Kontakt

Lars Kolmodin

08-452 74 39

lars.kolmodin@skl.se