Samverka med brukare, patienter, elever för att säkra kvalitet. Dialog med utförare ger gemensam grund för arbete med kvalitetsförbättringar.

Metoder för samverkan med utförare

Samverkan under kontraktstiden rör ofta frågor om kvalitet i vid bemärkelse utan direkt koppling till avtalet och i praktiken sker samverkan genom deltagande i uppföljning och kvalitetsutveckling.

Dialogmöten ett led i uppföljningen

Skapa kontaktytor för dialog både för att återkoppla uppföljning och diskutera gemensamma utvecklingsområden. Tydliga ramar för samverkan med utförare ger trygghet och tillit för bägge parter.

Formell samverkansgrupp

Följ upp genom regelbundna dokumenterade möten. Representanter för utförare och beställare möts för att skapa samsyn och tolka uppdraget. Syftet är att samverka kring beslut eller eventuella förändringar i verksamheten.

Samverka med utförare i grupp

Samla utförare inom ett visst område till regelbundna möten. Diskutera gemensamma frågor, vad som framkommit vid uppföljning, planera utveckling samt förmedla information. Erfarenheter visar att dessa forum över tid kan utvecklas från informationsmöten till workshops för gemensam kvalitetsutveckling.

I Uppföljningsguiden finner du mer information om samverkan med utförare

Metoder för brukarsamverkan

Här ges förslag på metoder för uppföljning där brukare, patienter, elever och närstående kan involveras. I menyn till vänster kan du läsa mer om respektive metod.

Brukarrevision

En eller ett par brukare tillsammans med en anställd gör besök i verksamheten och tillämpar en genomtänkt modell för revisionen.

Brukarstyrd revision

Brukare utvecklar frågor, samlar in uppgifter samt analyserar och återkopplar revisionen.

Intervju och observation

Fokusgruppsintervjuer, intervjuer och djupintervjuer kan hållas med brukare, patienter, elever eller berörda. Vid deltagande observation observeras verksamheten samtidigt som de som befinner sig där intervjuas.

Tänk på

Metoderna kan kräva etiska överväganden och samtycken kan behöva hämtas in. Tänk även på att brukarna och deras närstående inte alltid har samma uppfattning om kvaliteten i en tjänst.

Se hur andra gör

Uppföljning i samverkan och dialog med utförare, Solna

Solna delar med sig av tips och erfarenheter för att lyckas med en uppföljning i nära relation till utförare i både egen och privat regi.

Samverkansgrupp enligt LSS, Huddinge (pdf, nytt fönster)

Uppföljning av avtal genom samverkansgrupp, från Huddinge kommun.

Former för samverkan i avtal, Varberg (pdf, nytt fönster)

Utdrag ur avtal för socialförvaltning där samverkansformerna tydliggörs från Varbergs kommun.

Kontakt

Lars Kolmodin

08-452 74 39

lars.kolmodin@skl.se