Observationer kan ge en ingående bild av hur en verksamhet fungerar. Metoden kan fånga kärnan i den kvalitet som bygger på relationen mellan personal och den som insatsen är till för.

Planera observationen

Observationer som metod vid uppföljning kan planeras på olika sätt och vara mer eller mindre strukturerade. Observationer ska dokumenteras för att kunna ge underlag till analys.

Observationens karaktär

  • En allmän observation kan gälla lokal och miljö: om det är rent, smutsigt, ordnat eller kaotiskt.
  • En mer strukturerad observation kan fokusera på vem som talar med vem och på vilket sätt, eller hur personer rör sig i lokalen.
  • Objektiva och mätbara observationer kan titta på hur många personer som är på plats eller hur många som äter.
  • Mer ingående observationer kan fokusera på samtal om upplevelser och vad som sker med de som befinner sig i verksamheten.

Exempelvis kan observatören fokusera på hur  värdegrunden i styrdokument tar sig uttryck i verksamheten. Iakttas respekt vid bemötandet? Är lokalen trivsam?

Vad ska observeras

Exempel på vad som kan observeras:

  • måltidssituationer
  • bemötande i reception
  • läggningsrutiner
  • skolgårdssituationer.

När observationen ska ske

En del kommuner, landsting och regioner deltar återkommande i verksamheten under en eller två dagar för att observera. Andra gör det på förekommen anledning efter upprepade klagomål.

Observationerna kan ske under olika delar av dygnet, vardag som helg. De kan vara annonserade och vid behov även ske oanmält.

Deltagande observation

Deltagande observation innebär att den som granskar följer personalen i deras arbete eller brukare, patienter eller elever under en tid. Granskaren deltar i olika aktiviteter och samtalar med deltagarna.

Observationer ska ske under etiska former och skydda den enskildes integritet.

Återkoppling

Analyserade observationer utgör med fördel underlag i en diskussion med personal och ledning om utvecklingsområden. Lyft både styrkor och svagheter och diskutera gemensamt förbättringar.

Se hur andra gör

Deltagande observation steg för steg, Tyresö

Praktiska tips när du ska göra deltagande observation av verksamhet. Eva Lindgren, Tyresö delar med sig av sina erfarenheter.

Fördjupad tillsyn, observation och intervju, Västerås

Exempel på planering och genomförande av fördjupad tillsyn med observation och intervju som metod, i Västerås stad.

Observation av måltidssituationen genom kollegiegranskning, Västerås (pdf, nytt fönster)

I Västerås observerar sjukgymnaster och arbetsterapeuter andra enheter än de egna, med stöd av en manual.

Observation av måltidssituationen, Stockholm

Observationsstudie av måltidssituationen på vård- och omsorgsboenden i Stockholms stad.

Observation inom äldreomsorgen, Stockholm

Stockholms Stad har tagit fram en metod för observation som studerar kvalitet i mötet mellan omsorgstagare och omsorgsgivare. I filmen presenteras metoden kortfattat.

Våga Visa – samverkan mellan kommuner i utvädering

VÅGA VISA är ett samarbete om utvärdering inom utbildningsområdet i Danderyd, Ekerö, Nacka, Salem, Sollentuna, Tyresö, Upplands Väsby och Värmdö kommuner.

Kontakt

Lars Kolmodin

08-452 74 39

lars.kolmodin@skl.se