Intervjuer med personal, brukare, patienter och elever kan ge fördjupad kunskap om en verksamhet eller en tjänst.

Intervjuer kan göras enskilt eller i grupp, vara långa eller korta, utgå från systematiserade frågeformulär eller vara öppna och resonerande. Intervjun kan vara en mycket givande men även tidskrävande metod för uppföljning.

Intervjuer kan användas när du vill veta mer om olika teman, som exempelvis trygghet eller delaktighet.

Du bör utgå från checklistor och mallar vid intervjuer.

Tänk på

  • Fundera över syftet med intervjun innan du börjar. Är det att inhämta information eller att undersöka förhållningssätt och värdegrund?
  • Samtycke behövs vid intervjuer och för elever som inte är myndiga krävs tillstånd av målsman.
  • Ta även hänsyn till etiska aspekter såsom anonymitet och de intervjuades rätt att veta vad deras intervjusvar kommer att användas till.

Frågor till olika intervjupersoner

Chefer och medarbetare

Frågor till chefer och medarbetare kan utgå från styrdokument. Frågorna kan också ge svar på hur rutiner och processer fungerar i praktiken. Det bör även ges utrymme för personliga och allmänna synpunkter och intryck.

Brukare, patienter och elever

Intervjuer med brukare, patienter och elever bör vara kopplade till den tjänst den enskilde får. Använd gärna öppna frågor som till exempel

  • Hur tycker du att det är att vara här?
  • Hur blir du bemött?
  • Känner du dig trygg i verksamheten?

Fokusgruppsintervju

En fokusgrupp kan beskrivas som systematiserad gruppintervju. Det är en enkel och snabb metod som kan användas för att ta fram vad brukare eller andra berörda, till exempel föräldrar i förskolan, har för uppfattning om en viss fråga. Med hjälp metoden kan deltagarnas bedömning om vilka faktorer som är viktigast framkomma. De teman som framträder kan rangordnas och viktas av deltagarna själva.

Jämställ.nu presenterar metodbeskrivning om fokusgruppsintervju

Efter intervjun

Samtal och intervjuer ska dokumenteras och sammanställas för att utgöra ett underlag till den sammanfattande analysen. Detta kan göras utifrån teman och bör anonymiseras för att inte någon ska pekas ut särskilt.

De intervjuade bör få återkoppling när resultatet är klart. En återkoppling är viktig för att lyfta det som fungerar bra, men även det som kan behöva utvecklas, och för att säkra att personer som varit delaktiga vill vara det igen.

Se hur andra gör

Intervju med fokusgrupp äldreomsorg, Kungsbacka (pdf, nytt fönster)

Uppföljningsarbete med ett avsnitt om fokusgruppsintervju med brukare på särskilt boende från Kungsbacka kommun.

Intervjuguide anhöriga hemtjänst, Eslöv

Intervjuguide med öppna frågor som använts vid ett samtal med sex anhöriga till brukare inom hemtjänst i Eslöv.

Intervjumallar enligt HSL, Eskilstuna

Här finner du intervjumallar för uppföljning enligt HSL från Eskilstuna kommun.

Intervjumallar inom äldreomsorg, Landskrona

Två intervjumallar med bedömning för äldreomsorg från Landskrona stad.

Intervjumallar till brukare, Simrishamn

Två mallar för intervju med brukare enligt SoL och LSS samt flödesschema vid besök från Simrishamns kommun.

Kontakt

Lars Kolmodin

08-452 74 39

lars.kolmodin@skl.se