Många kommuner, landsting och regioner genomför mer eller mindre regelbundet undersökningar som fokuserar på brukarnas, patienternas eller elevernas upplevelser av kvalitet.

Brukar-, patient- och elevundersökningar sker genom enkät (utskick, via webb eller på plats till berörda) eller genom telefonintervju. Det går att anpassa enkäter, till exempel för personer med kognitiva funktionshinder. Företag erbjuder sådana tjänster.

För vissa tjänster kan de nationella brukar- och patientenkäterna – som Socialstyrelsens brukarundersökning för äldre och Nationella patientenkäten – användas vid uppföljning om resultaten finns nedbrutna på verksamhets- eller enhetsnivå.

Brukar-, patient- och elevundersökningar är viktiga för att mäta hur insatser uppfattas av mottagarna. Undersökningarnas resultat presenteras i en del kommuner, landsting och regioner med valfrihetssystem som stöd för brukare, patienter och elever vid valet av utförare. Ibland diskuteras nackdelar med brukar-, patient – och elevundersökningar, som bland annat rör vad som mäts, att bortfallet ofta är stort och att det inte alltid är den enskilde själv som svarat utan dennes anhöriga.

I Hur används brukarundersökningar? från FOU i Väst kan du läsa mer om brukarundersökningar (PDF, nytt fönster)

Privata utförare gör ofta egna enkäter som presenteras på företagens hemsidor. Resultaten kan även utgöra en del i beställarens uppföljning av utföraren.

Mer information om enkäter och undersökningar

Bukarundersökning – vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Socialstyrelsens brukarundersökning till alla brukare i äldreomsorg.

Nationell Patientenkät

En återkommande mätning av patientupplevd kvalitet.

PROMcenter

PROM-mått (Patient Reported Outcome Measures), patientrapporterade utfallsmått, d v s hur patienterna själva upplever sin sjukdom och sin hälsa efter behandling eller annan intervention.

PREM-mått (Patient Reported Experience Measures) är mått på patientnöjdhet/ patienttillfredsställelse.

Se hur andra gör

Kvalitetsregister i uppföljning av verksamhet, Blekinge

Rebecca Welander, Blekinge tipsar om hur vi framgångsrikt kan arbeta med nationella kvalitetsregister i uppföljning av verksamhet.

Kontakt

Lars Kolmodin

08-452 74 39

lars.kolmodin@skl.se