Vid uppföljning kan det vara bra att ta del av information om den granskade verksamheten som kan finnas hos olika myndigheter.

Information som kan finnas är till exempel protokoll från brandinspektion, granskning utifrån livsmedelsverkets riktlinjer eller inspektion av lokaler.

Tillsynsrapporter

Tillsynsrapporter ger information om verksamheter som är tillståndspliktiga. Den här typen av information kan vara fyllig och ge en god bild av verksamheten.

Undvik att besöka en verksamhet och göra en grundlig granskning om en sådan nyligen gjorts av en annan myndighet, speciellt om granskning inte tidigare lett till stora anmärkningar.

Skolinspektionen granskar skolor och bedömer ansökningar om att driva fristående skola. Skolinspektionen har tillsynsansvar för skola, vuxenutbildning, fritidshem, förskola och annan pedagogisk verksamhet.

Skolinspektionen

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) arbetar med tillsyn och att bevilja tillstånd inom socialtjänsten, verksamheter som ger stöd och service till personer med funktionshinder samt hälso- och sjukvården.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO

Rapporter publiceras på myndigheternas respektive hemsidor.

Ekonomiska uppgifter

Skatteverket erbjuder en service till myndigheter som innebär att de förmedlar uppgifter om företags eventuella skatteskulder, inbetalningar av sociala avgifter och uppgifter om skattsedel. Information om en utförares ekonomiska situation säger mycket inför en bedömning av utförarens möjlighet och seriositet i att bedriva verksamhet för offentliga medel.

Skatteverket

Kontakt

Lars Kolmodin

08-452 74 39

lars.kolmodin@skl.se