Uppföljning och analys, Samla ihop informationI menyn till vänster finner du metoder för insamling av resultat och exempel på hur kommuner, landsting och regioner har använt metoden.

Insamling av resultat och material för uppföljning kan göras på flera sätt. Verksamhetens art avgör hur den kan följas upp, men många av metoderna kan användas oavsett verksamhetsområde. För att följa upp en verksamhets kvalitet måste vanligen flera metoder kombineras.

Kvantitativa metoder som enkäter och dokumentgranskning kan gärna kompletteras med kvalitativa, såsom observation och fokusgruppsintervjuer. Observationer och besök i verksamheten ger möjlighet att studera kvalitet där den uppstår i möten mellan den som utför och den som mottar välfärdstjänsten.

Syftet med uppföljningen påverkar insamlingen

Exempel på syften kan vara att

  • följa upp att verksamhetens tjänster lever upp till den kvalitet som krävs
  • upptäcka brister
  • kontrollera att inget fusk eller andra oegentligheter förekommer
  • följa upp om verksamheten använder resurser effektivt
  • upptäcka omotiverade skillnader i utförande eller nöjdhet hos kvinnor och män.

Skapa en heltäckande uppföljning

Vid en bred uppföljning bör följande aspekter täckas in:

  • Strukturkvalitet – de grundläggande förutsättningarna, som organisation, personal, kompetens.
  • Processkvalitet – hur verksamheten bedrivs eller genomförs till exempel arbetssätt, bemötande och rutiner.
  • Resultatkvalitet – det konkreta utfallet eller resultatet.

Ett tips är att använda resultat som redan finns tillgängliga och vars direkta syfte inte är uppföljning. Det kan till exempel gälla statistik som ska rapporteras in till Socialstyrelsen eller Skolverket.

Bra att tänka på vid insamling av information

Insamling av information underlättas om de som ska granskas vet om vilken information som behövs och på vilket sätt granskningen kommer att ske.

Även resultat internt ska samlas in, vilket kräver att informationen också förmedlas till rätt verksamhet och funktioner.

Skrifter

Analysstöd – att värdera information från uppföljning

Att värdera information från uppföljning. En bra metod för analys är att dela upp något i mindre delar och granska delarna var för sig. Därefter läggs delarna ihop till en ny helhet.

Verktyg

Välj uppföljningsmetod (docx, nytt fönster)

I den här mallen finns förslag på vilken metod ni kan välja för uppföljning och en tom mall att själva fylla i när ni väljer metod.

Kontakt

Lars Kolmodin

08-452 74 39

lars.kolmodin@skl.se