Se hur andra gör

Senaste A-Ö
ikon Se hur andra gör

Intervjuguide anhöriga hemtjänst, Eslöv

Intervjuguide med öppna frågor som använts vid ett samtal med sex anhöriga till brukare inom hemtjänst i Eslöv.

ikon Se hur andra gör

Ekonomisk granskning av privata utförare, Huddinge

Uppföljning av ekonomin hos privata utförare görs i Huddinge med hjälp av ett kalkylverktyg. Målet är att alla ekonomer i organisationen ska kunna utföra uppföljningen.

ikon Se hur andra gör

Kvalitetsregister i uppföljning av verksamhet, Blekinge

Rebecca Welander, Blekinge tipsar om hur vi framgångsrikt kan arbeta med nationella kvalitetsregister i uppföljning av verksamhet.

ikon Se hur andra gör

Aggregerad individuppföljning, Varberg

Ann-Louise Brolin i Varberg berättar hur de använder biståndshandläggarnas individuppföljning för kvalitets- och verksamhetsuppföljning inom äldreomsorg.

ikon Se hur andra gör

När utförare medvetet fuskar, Södertälje

Lisa Mattsson, Södertälje, berättar om kommunens arbete mot fusk och oegentligheter i hemtjänsten.

ikon Se hur andra gör

Analysveckan på Gotland

Gotland har tagit ett samlat grepp om de resultat från uppföljning som kommer in under hela året. För att få en helhetsbild skapades en egen analysvecka.

ikon Se hur andra gör

Uppföljningsprocessen i Svalöv

Checklistor och tydliga rutiner ger en systematisk uppföljning av egen och extern regi, berättar Anna Fritzheimer, Svalöv.

ikon Se hur andra gör

Uppföljning i samverkan och dialog med utförare, Solna

Solna delar med sig av tips och erfarenheter för att lyckas med en uppföljning i nära relation till utförare i både egen och privat regi.

ikon Se hur andra gör

Deltagande observation steg för steg, Tyresö

Praktiska tips när du ska göra deltagande observation av verksamhet. Eva Lindgren, Tyresö delar med sig av sina erfarenheter.

ikon Se hur andra gör

Analys med jämställdhetsperspektiv i Ludvika

Ludvika har nyligen börjat analysera uppföljningsresultaten uppdelat på kvinnor och män.

ikon Se hur andra gör

Observation inom äldreomsorgen, Stockholm

Stockholms Stad har tagit fram en metod för observation som studerar kvalitet i mötet mellan omsorgstagare och omsorgsgivare. I filmen presenteras metoden kortfattat.

ikon Se hur andra gör

Observation av måltidssituationen genom kollegiegranskning, Västerås (pdf, nytt fönster)

I Västerås observerar sjukgymnaster och arbetsterapeuter andra enheter än de egna, med stöd av en manual.

ikon Se hur andra gör

Frågor vid individuppföljning av hemtjänst och SÄBO, Falun

Frågeenkäter för individuppföljning av hemtjänst och SÄBO från Falu kommun.

ikon Se hur andra gör

Kvalitetsrapport med goda exempel och påpekanden, Falun

Kvalitetsrapport för hemtjänst i egen regi med goda exempel och påpekanden från Falu kommun.

ikon Se hur andra gör

Brukarrevision – vad är det och hur gör man? Högskolan Dalarna

Film om brukarrevision, metodens fördelar samt hur man genomför och följer upp. Från Högskolan Dalarna.

ikon Se hur andra gör

Våga Visa – samverkan mellan kommuner i utvädering

VÅGA VISA är ett samarbete om utvärdering inom utbildningsområdet i Danderyd, Ekerö, Nacka, Salem, Sollentuna, Tyresö, Upplands Väsby och Värmdö kommuner.

ikon Se hur andra gör

Att lära genom kvalitetsgranskning, Nestor FoU

Modell för kollegialt utbyte och lärande, kvalitetsutveckling och undersökningsmetodik från Nestor Forskning och utveckling för äldre.

ikon Se hur andra gör

Förbättringsverktyg fiskbensdiagram, Region Skåne

Här finner du ett förbättringsverktyg för att identifiera, utforska och grafiskt visa tänkbara orsaker till ett problem eller frågeställning från Region Skåne.

ikon Se hur andra gör

Lokal styrning av egen regi, Eskilstuna

Cecilia Palm Siösteen, Eskilstuna kommun, berättar om hur kommunen organiserat styrning och uppföljning av egen regi.

ikon Se hur andra gör

Kravsorteraren som stöd för uppföljning i Sundbyberg

Hedvig Schriever, Sundbybergs stad berättar om hur Kravsorteraren varit ett betydelsefullt instrument för att planera och prioritera uppföljningen.

ikon Se hur andra gör

Kravsorteraren som stöd för uppföljning i Kungsbacka

Carina Olander, Kungsbacka kommun berättar om hur man använt verktyget Kravsorteraren vid kontakt med och återföring till utförarna.

ikon Se hur andra gör

Kartläggning av landsting och regioners uppföljning av primärvård

SKL har tillsammans med vårdvalsnätverket gjort en översiktlig kartläggning av hur landstingen och regionerna följer upp primärvårdens arbete.

ikon Se hur andra gör

Observation av måltidssituationen, Stockholm

Observationsstudie av måltidssituationen på vård- och omsorgsboenden i Stockholms stad.

ikon Se hur andra gör

Fördjupad tillsyn, observation och intervju, Västerås

Exempel på planering och genomförande av fördjupad tillsyn med observation och intervju som metod, i Västerås stad.

ikon Se hur andra gör

Granskning av primärvård, Västra Götaland

Mall och checklista för granskning av primärvård från Västra Götalandsregionen.

ikon Se hur andra gör

Flödesschema besök i verksamhet, Simrishamn (pdf, nytt fönster)

Flödesschema över aktiviteter inför och efter besök i en verksamhet som bedrivs enligt SoL eller LSS, inlkusive rapportering efter besök. Simrishamns kommun

ikon Se hur andra gör

Rutin för besök i hemtjänstverksamhet, Svalöv (pdf, nytt fönster)

Rutin för hur LOV-utförare i hemtjänst ska följas upp med tidssatta aktiviteter. Svalövs kommun.

ikon Se hur andra gör

Uppföljning med åtgärder vid avvikelser, Knivsta (pdf, nytt fönster)

Uppföljningssystem för socialtjänst med angivna åtgärder vid avvikelser från Knivsta kommun.

ikon Se hur andra gör

Uppföljning med sanktionstrappa, Nacka (pdf, nytt fönster)

Uppföljningsriktlinjer med åtgärder vid avvikelse från avtal för socialtjänst i Nacka kommun.

ikon Se hur andra gör

Rutin för analys av äldreomsorg, Kävlinge (pdf, nytt fönster)

Rutin för ledningens genomgång och analys av kvalitetsledningssystem inom vård och omsorg i Kävlinge kommun.

ikon Se hur andra gör

Bedömningsmall äldreomsorg, Simrishamn

Mall för bedömning av äldreomsorg med exempel, frågeformulär och bedömningsnyckel utifrån granskning från Simrishamns kommun.

ikon Se hur andra gör

Bilprovningsmodellen äldreomsorg, Östersund

Analys, utvärdering och sanktionsmodell inom äldreomsorg enligt bilprovningsmodell från Östersunds kommun.

ikon Se hur andra gör

Frågelista till utförare inom särskilt boende, Landskrona (pdf, nytt fönster)

Mall med frågor till utförare inom särskilt boende, äldreomsorg. Landskrona stad.

ikon Se hur andra gör

Frågelista egenkontroll inom äldreomsorg, Karlstad (pdf, nytt fönster)

Mall med frågor som skickas ut till verksamheter inom äldreomsorgen från Karlstads kommun.

ikon Se hur andra gör

Samverkansgrupp enligt LSS, Huddinge (pdf, nytt fönster)

Uppföljning av avtal genom samverkansgrupp, från Huddinge kommun.

ikon Se hur andra gör

Former för samverkan i avtal, Varberg (pdf, nytt fönster)

Utdrag ur avtal för socialförvaltning där samverkansformerna tydliggörs från Varbergs kommun.

ikon Se hur andra gör

Intervju med fokusgrupp äldreomsorg, Kungsbacka (pdf, nytt fönster)

Uppföljningsarbete med ett avsnitt om fokusgruppsintervju med brukare på särskilt boende från Kungsbacka kommun.

ikon Se hur andra gör

Intervjumallar inom äldreomsorg, Landskrona

Två intervjumallar med bedömning för äldreomsorg från Landskrona stad.

ikon Se hur andra gör

Intervjumallar enligt HSL, Eskilstuna

Här finner du intervjumallar för uppföljning enligt HSL från Eskilstuna kommun.

ikon Se hur andra gör

Intervjumallar till brukare, Simrishamn

Två mallar för intervju med brukare enligt SoL och LSS samt flödesschema vid besök från Simrishamns kommun.

ikon Se hur andra gör

Mall för granskning av individdokumentation, Sollentuna (pdf, nytt fönster)

Granskningsmall av personakt och genomförandeplan enligt SoL och LSS från Sollentuna kommun.

ikon Se hur andra gör

Granskningsnyckel av genomförandeplan, Örebro (pdf, nytt fönster)

Mall för vad som ska granskas i en genomförandeplan inom äldreomsorg i Örebro kommun.

ikon Se hur andra gör

Uppföljning av taxeläkare, Västra Götaland (pdf, nytt fönster)

Rapport om uppföljning av taxeläkare. Uppföljningen innehåller granskning av journaler. Från Västra Götalandregionen.

ikon Se hur andra gör

Handbok om brukarrevision, Västernorrland (pdf, nytt fönster)

En handbok för kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder från FoU Västernorrland.

ikon Se hur andra gör

Brukarrevision enligt Göteborgsmodellen, Göteborg

Här finner du en metod och rapport med utvärdering för brukarrevision från Göteborgs stad.

ikon Se hur andra gör

Utvärdering av förskola och skola, projektet LJUS

Utvärderingsunderlag för granskning av förskola från projektet LJUS på kvalitet i Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna.

ikon Se hur andra gör

Synpunktshantering, Skövde (pdf, nytt fönster)

Lathund för hantering av synpunkter i Skövde kommun.

ikon Se hur andra gör

System för avvikelsehantering inom äldreomsorg, Kungsbacka

System för avvikelsehantering enligt HSL och SoL för äldreomsorg från Kungsbacka kommun.

ikon Se hur andra gör

Uppföljningsplan för socialtjänsten, Huddinge (pdf, nytt fönster)

Plan med schema för uppföljning av äldreomsorg, funktionshinder och IFO från Huddinge kommun.

ikon Se hur andra gör

Riktlinje för uppföljning inom äldreomsorg, Kungsbacka (pdf, nytt fönster)

Uppföljningsplan med process, granskningsområde och frekvens från Kungsbacka kommun.

ikon Se hur andra gör

Uppföljningsplan vård och omsorg, Alingsås

Exempel på uppföljningsplan från Alingsås kommun.

ikon Se hur andra gör

Årscykel för socialförvaltningen, Huddinge (pdf, nytt fönster)

Bild på årscykel för social- och äldreomsorgsförvaltning i Huddinge kommun.

ikon Se hur andra gör

Riskanalys inför uppföljning av primärvård, Värmland (pdf, nytt fönster)

Workshopmetod för att göra riskanalys inför uppföljning av hälsoval i Landstinget i Värmland.

ikon Se hur andra gör

Processkarta uppföljningsplan, Östersund (pdf, nytt fönster)

Processkarta över uppföljning av vård och omsorg i Östersunds kommun.

ikon Se hur andra gör

Uppdragsbeskrivning kommunal HSL, Eskilstuna

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning för vård och omsorg i Eskilstuna kommun.

ikon Se hur andra gör

Organisation för uppföljning av vård och omsorg, Linköping (pdf, nytt fönster)

Organisation, roller och ansvar för uppföljning av vård och omsorg i Linköpings kommun.

ikon Se hur andra gör

Processbeskrivning från upphandling till uppföljning, Linköping (pdf, nytt fönster)

Utförlig processkarta över hela processen från upphandling till uppföljning av vård och omsorg inklusive HSL, Linköpings kommun.

RSS Feed länk